OPĆI UVJETI NAJMA (GAR)

2016.

Uvjeti najma

Ugovor o najmu sklopit će se između charter tvrtke GARANT d.o.o. (zakupodavatelja) i gosta eventualno posredstvom agencije.

Plaćanje, odustanak, ne pristupanje gosta ugovorenom najmu

 1. Ukoliko ugovorom o najmu nije drugačije propisano, uplatu rezervacije u ugovorenom iznosu gost je obvezan uplatiti unutar pet dana od sklapanja ugovora, a ostatak ugovorenog iznosa 21 dan prije početka najma (eventualo posredstvom agencije).
 2. U hitnim slučajevima gost može unutar 4 dana od datuma ugovora odustati od najma. U tom slučaju zakupodavatelj se obvezuje uplaćene iznose neodgodivo vratiti. (eventualno posredstvom agencije)
 3. U slučaju da gost ne može pristupiti ugovorenom najmu, o tome mora neodgodivo obavijestiti zakupodavatelja. Gost je slobodan pronaći osobu koja preuzima njegova prava i obveze, samo uz prethodni pristanak Zakupodavatelja Ako zakupodavatelj uspije pronaći zamjenski najam pod istim uvjetima, vratit će gostu uplate umanjeno za nastale troškove obrade, u iznosu najmanje 20% iznosa ugovorene cijene. Ukoliko gost iz bilo kojeg razloga ne može započeti s najmom plovila. Zakupodavatelj zadržava:
  • 50% ugovorene cijene za odustanak do 30 dana prije isplovljenja
  • 75% ugovorene cijene za odustanak do 15 dana prije isplovljenja
  • 100% ugovorene cijene za odustanak unutar 15 dana prije isplovljenja
  Ukoliko gost iz bilo kojeg razloga ne izvrši plaćanje po charter rezervaciji na vrijeme, smatra se da je odustao od najma.
 4. Ukoliko gost (eventualno agencija) ne uplati pojedinu ugovorenu ratu u ugovorenim terminima, zakupodavatelj ima pravo otkazati ugovor o najmu. Uplaćene iznose zakupodavatelj će vratiti samo ukoliko pronađe zamjenski najam uz iste uvjete i to umanjeno za 20% na ime troškova obrade.

Obveza zakupodavca

 1. Ugovorenu brodicu zakupodavatelj će gostu predati ispravnu, čistu i s punim spremnikom goriva, te s opremom prema popisu opreme i cjeniku.
 2. Ako ugovorenu brodicu zakupodavatelj unutar ugovorenog termina ne može predati (radi npr. havarije, umanjenih sigurnosnih i plovnih osobina kao posljedice prednajma) zakupodavatelj može ponuditi odgovarajuću zamjensku brodicu. Na zahtjeve za odštetom, gost ima pravo samo ako je zamjenska brodica oštećena.

Gost potvrđuje i obvezuje se kako slijedi

 1. Pridržavati se običaja dobre pomorske posade.
 2. Vladati posadom i posjedovati dovoljno iskustva za upravljanje zakupljenom brodicom, (ili eventualno osigurati odgovornog skipera s tim osobinama). Imati dozvolu "Voditelj brodice" ili odgovarajuću, a jedan član posade dozvolu iz radiofonije. Ako gost ili njegov skipper nemaju odgovarajuće dozvole ili nemaju dovoljno iskustva za upravljanje brodicom ugovorene klase, zakupodavatelj zadržava pravo uskratiti predaju brodice gostu uz zadržavanje uplaćene najamnine ili o trošku gosta unajmiti skipera.
 3. Ne ploviti izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske, te se pridržavati zakonskih odredbi Republike Hrvatske.
 4. Brodicu ne koristiti u promidžbene svrhe, ne uzimati strane putnike, brodicu bez pismene privole zakupodavatelja ne predati trećim osobama. Ne ukrcati opasne ili zabranjene tvari.
 5. Ne provoditi nikakve promjene na brodici ili opremi brodice.
 6. Održavati brodicu i opremu u ispravnom stanju, po brodici hodati samo s brodskim cipelama, voditi brodski dnevnik u jednostavnom obliku, prije isplovljenja obavijestiti se o osobinama područja plovidbe, kao i o vremenskim prilikama.
 7. Pri najavi vjetra jačine veće od 7 Bft. ne napuštati zaštićeno sidrište ili luku.
 8. Brodicu vratiti u matičnu marinu u petak najkasnije do 18,00 sati urednu, ispravnu i napunjenu gorivom. Ukoliko gost zakasni s povratkom u marinu Punat o tome odmah obavijestiti Zakupodavatelja. Za svaki započeti puni sat Zakupodavatelj će gostu naplatiti 2% tjednog najma iz cjenika. Predaja plovila (check-out) je u subotu do 09,00 sati.
 9. Kod štete, udara, havarija ili drugih izvanrednih okolnosti, neodgodivo (telefonski ili telefaxom) obavijestiti zakupodavatelja. Pri štetama na brodici ili osobama napisati protokol (tijek događaja, utvrđivanje štete), te osigurati ovjeru nadležne Lučke kapetanije, liječnika. Ako gost ne postupi u skladu s preuzetim obvezama, u cijelosti snosi troškove za tako nastalu štetu Zakupodavatelju.
 10. U slučaju havarije ili sličnih događaja brodicu tegliti uvijek svojim konopom i ne pogađati se o troškovima tegljenja ili spašavanja.
 11. Neposredno nakon isplovljenja provjeriti sve sustave i instrumente na brodici. Nakon otkrivanja eventualne greške radi koje se potrebno vratiti u marinu, dati zakupodavatelju dovoljno vremena za popravak. Ne vraćanjem odmah u marinu gost potvrđuje preuzimanje brodice u ispravnom stanju.
 12. Naknadne reklamacije su isključene.
 13. Prije preuzimanja brodice potpisati ugovor o najmu zakupodavatelja.
 14. Popis članova posade dostaviti zakupodavcu najkasnije tjedan dana prije isplovljenja

Popravci i provjere na motoru i u području santina

 1. Za popravke u vrijednosti preko 100,00 EUR potrebna je dozvola zakupodavatelja. Zamjenjene dijelove svakako treba sačuvati. Nužne troškove popravaka i zamjenjenih dijelova, uslijed zastare materijala ili skrivenih grešaka materijala, zakupodavatelj će gostu nadoknaditi prema ovjerenom računu.
 2. Gost je dužan svakodnevno provjeravati razinu ulja i rasladne tekućine pogoskog stroja, stanje santina te redovito provjeravati izlaz rashladne tekućine. Štete nastale radom stroja bez navedenih tekućina nisu osigurane i snosi ih gost. Tijekom jedrenja, pri nagibu većem od 10 stupnjeva pogonski stroj se ne smije koristiti.

Odustajanje gosta ili umanjenje najamnine uslijed zakašnjele predaje ili grešaka

 1. Ukoliko zakupodavatelj ne može predati ugovorenu ili zamjensku brodicu u ugovorenom terminu, gost može najranije 24 h nakon ugovorenog termina odstupiti od najma, uz obvezu zakupodavatelja za povrat cjelokupnog iznosa najamnine. Za ugovoreno trajanje najamnine dva ili tri tjedana pravo odstupanja od zakupa odgađa se za po 24 sata po ugovorenom tjednu.
 2. Dalja potraživanja gosta, osim u slučaju grube nemarnosti zakupodavatelja su isključena, ako gost ne odustane od najma ima pravo na umanjenje najamnine za dane koje brodica ne bi mogla biti korištena.
 3. Greške na brodici ili opremi, koje ne umanjuju plovne i sigurnosne osobine brodice ne mogu biti razlogom za odstupanje gosta od ugovorenog najma. U ovom slučaju umanjenje najamnine nije moguće.
 4. Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji Zakupodavatelju kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci, koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo korisniku na umanjenje cijene najma.

Odgovornost zakupodavatelja

 1. Zakupodavatelj odgovara gostu i njegovoj posadi samo za štete, nastale uslijed grube namarnosti zakupodavatelja.
 2. Zakupodavatelj ne odgovara za štete nastale uslijed netočnog ili manjkavog nautičkog pribora koji se nalazi na brodici (kao pom. karte, peljar, kompas)
 3. Obeštećenje gosta radi neuptrebljivosti brodice uslijed štete nastale tijekom zakupa gosta, uzrokovane greškom gosta ili treće osobe je isključeno.

Odgovornost agencije

Agencija kao posrednik odgovara za grubu nemarnost prema ugovoru sa zakupodavateljem i ovih uvjeta najma ili nepridržavanje zakonskim odredbama vezanim za posredničke usluge.

Odgovornost gosta

 1. Zakupodavatelj ne odgovara za štete nastale prema trećim osoba, a uzrokovane su radnjama ili propustima gosta. Gost preuzima u takvim slučajevima sve privatne i kaznene posljedice kao i troškove sudskih postupaka u zemlji i inozemstvu, gost preuzima brodicu na vlastitu odgovornost.
 2. Ako gost iz bilo kojeg razloga napusti brodicu na nekom drugom mjestu od ugovorom predviđenog, snosi sve troškove za povratak brodice vodom ili kopnom u matičnu luku. Ako bi povratak brodice trajao dulje od ugovorom predviđenog termina brodica se smatra u najmu gosta sve do dolaska brodice u matičnu luku u Puntu na otoku Krku.
 3. Za zakašnjelo vraćanje brodice i time prouzročenu nemogućnost daljeg najma zakupodavatelj ima pravo naplatiti odštetu od gosta.
 4. Kasko osiguranje koje ugovara zakupodavatelj sa osiguravateljem ne oslobađa odgovornost gosta za štete nastale uslijed grube nemarnosti, ne pridržavanje propisa Republike Hrvatske ili uvjeta najma. Takve štete osiguravatelj ne pokriva, te zakupodavatelj ima pravo potraživanja istih od gosta. Uvjeti osiguravatelja će na zahtjev gosta rado biti dostavljeni. Ovi uvjeti su sastavni dio uvjeta najma. Udio u šteti po štetnom događaju snosi gost i može odstupati od položene kaucije. Štete i gubitke zakupodavatelj obračunava iz kaucije. Štete koje nisu pokrivene kaucijom ili osiguranjem gost je dužan zakupodavatelju nadoknaditi. Uz povrat brodice bez oštećenja odnosno bez gubitka opreme ili djelova opreme kauciju zakupodavatelj neodgodivo vraća gostu u potpunosti.

Razno

 1. Produljenje trajanja najma moguće samo uz pismenu privolu zakupodavatelja. Kod očitih grešaka pri izračunu najamnine ili posebnih troškova, zakupodavatelj i gost imaju pravo i dužnost iznos najamnine odgovarajuće, prema vrijedećem cjeniku ispraviti, pri čemu se valjanost ugovora o najmu ne mijenja.
 2. Usmeni dogovori valjani su tek nakon pismene potvrde zakupodavatelja.
 3. Neprovedivost jedne odredbe ne poništava valjanost cjelokupnost ugovora. Ugovaratelji su sporazumni neprovedive odredbe zamijeniti odgovarajućim provedivima.

Nadležnost suda

Za eventualne sporove između agencije i zakupca nadležan je sud sa sjedištem u mjestu sjedišta agencije. Za eventualne sporove između zakupodavatelja i gosta ili zakupodavca i agencije nadležan je sud sa sjedištem u mjestu sjedišta zakupodavatelja.

 

Mjesto: , ,

Extra popust Extra popust

KAVALINI
15%
Capelli 21 2017
11.07.2019 - 01.08.2019
1.500€ 1.275€/ tjedan
per person / tjedan
Mjesto: Pula
KAVALINI
15%
Capelli 21 2017
12.07.2019 - 02.08.2019
1.500€ 1.275€/ tjedan
per person / tjedan
Mjesto: Pula
SUNNY
15%
13.07.2019 - 27.07.2019
Ležaji: 6
2.550€ 2.168€/ tjedan
per person / tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: KRK

Blog Zadnje vijesti

Vjetrovi u Hrvatskoj
13.06.2019
Kada ste rezervirali charter plovilo u Hrvatskoj, vrijeme je da razmislite o vjetru. Vjetar u Hrvatskoj mijenja se s godišnjim dobima i ...
Jedrenje u Hrvatskoj u proljeće i rano ljeto
16.05.2019
Sezona jedrenja u Hrvatskoj službeno traje  od travnja do listopada, a na vrhuncu ljetne turističke sezone vlada poprilična gužv...
Najbolja odredišta za jedrenje u Europi 2019
21.04.2019
Ne možete dočekati sezonu jedrenja i godišnji odmor, ali još se niste odlučili za destinaciju? Vrlo lako se možete razmaziti pruča...
Novo! Planer rute plovidbe i preporučeni itinereri
29.03.2019
Nedavno smo dodali dva nova alata na našu web stranicu: - Planer rute jedrenja/plovidbe - Preporučeni Itinereri   ...
Tražite najam broda od srijede do srijede?
01.02.2019
Nautičari koji su već iznajmljivali plovila znaju da većina čarter tvrtki nudi najam broda po već ustaljenom periodu od subote do su...
Preseljenje brodova za najam iz marine Pomer
19.12.2018
Brodovi za najam koji su do sada bili smješteni u ACI marini Pomer od sljedeće godine imaju novi dom - premještaju se u novu bazu u ma...